چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۷ Wednesday, 01 December 2021 |
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۱ - ۱۱ تير ۱۳۹۷
کد خبر: ۱۱۰۴۱
صفورا میرزایی
تندرست نیوز؛مدیریت مطالبات زنان اولین حرکت در زندگی انسانها، رفع نیازها و پاسخگویی به احتیاجات است. به عبارت دیگر نیازمندی ھا، انگیزه ھای اوایه برای تکاپوی شخصی و اجتماعی ھستند. یکی از ایراداتی که ھمواره به طور جدی در مورد عملکرد جامعه مدنی زنان مطرح شده و می شود، عدم وجود گفتمانی جدی و ھماھنگ در ارتباط با حقوق فرھنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان در سطح جامعه عدم تلاش کافی برای بیان صریح خواسته ها، مطالبات و توقعات زنان جامعه ایرانی و نبود تعریفی روشن از موقعیت و نقش جایگاه زنان در کلیه سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی است.


دکتر مرضیه طاهری جامعه شناس با بیان اینکه موضوع زنان در جامعه ما ھمواره با رویکردھای سیاسی، اجتماعی مختلف تغییر می کند، گفت : یعنی افراد و گروھھای اجتماعی، مانندنهادهای سیاسی، موضوع زنان را صرفا تبدیل به ابزاری جهت دست یابی به قدرت می نمایند. 

وی افزود : در بسیاری از موارد، مسائل زنان نه تنھا عمیقا مورد توجه قرار نمی گیرد، در واقع ناشی از عدم پذیرش موضوعی به نام مسئله زنان در کلیه سطوح اجتماعی است. بلکه تبدیل به یک مسئله حساسیت انگیز و موجد بحران ھای اجتماعی ـ سیاسی ای می شود.

طاهری تاکید کرد : تا زمانی که خواسته ھای فردی با یک ھویت جمعی گره نخورد و به دغدغهای گسترده تبدیل نشود، مطالبة اجتماعی شکل نگرفته است. لذا مطالبه خواستهای مدعیانه است که با عمومیت یافتن و جذب حمایت دیگران، پشتوانه ای معنوی می یابد. ھدف از جذب این پشتوانه، مشروعیت بخشی به مطالبه است. تبدیل یک خواسته به نیاز اکثریت یا تعداد معتنابھی از یک جمع، راھی برای کسب مشروعیت به شمار می آید. 

این جامعه شناس نیازهای زنان یا مطالبات زنان از جامعه را اینگونه تشریح کرد : نیازھا، چه کاذب و چه واقعی، وقتی به مرحله احساس و ادراک خودآگاه فرد می رسند، منشاء آثار خواھند شد. اگر نیاز کاذبی، به دغدغه فردی بدل شود، می تواند در مسیر طبیعی زندگی فرد اخلال ایجاد کند؛ آرامش خانوادگی، ھویت جنسی و رضایت مندی از زندگی از جمله مواردی ھستند که در چنین شرایطی لطمه می بینند. اگر زنی گمان کند که نداشتن تحصیلات عالیه یا استقلال مالی، به شدت از ارزش ھای انسانی و اجتماعی او می کاھد، بدیھی است ضمن احساس نارضایتی از زندگی، فشارھای روانی بیشتری را متحمل می شود و بعضی اوقات نیز فضای فرھنگی نارضایتی از زندگی و ناخشنودی از زن بودن را بر او تحمیل می کند.

وی در ادامه گفت  : تحقیر نقش ھای خانگی، در کنار منزلت یافتن شخصیتی و اجتماعی زنان شاغل یا دارای تحصیلات عالیه این نارضایتی را به گونه ای اغراق آمیز به افراد القاء می کند و بنابراین زنان بیش از حد به تحصیلات عالیه  یا اشتغال و درآمدزایی توجه می کنند در صورتی که این امتیازات را کسب نکنند، احساس سرخوردگی و خلأ می کنند. حال اگر نیازھای کاذب به دغدغه ای اجتماعی تبدیل شوند و رنگ مطالبه به خود بگیرند، در برنامه ریزی ھای کلان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر خواھند داشت و در ابعاد فرھنگی نیز به تغییر خرده فرھنگ ھا وعرف ھای گوناگون منجر خواھند شد.

به گفته طاهری برآورده نشدن مطالبات از سوی جامعه با خطراتی همراه است  : در مقابل اگر یک نیاز واقعی، شناسایی و احساس نشود، واقعیتی که به تعادل زندگی کمک می کند مورد غفلت قرار می گیرد. برای مثال اعتماد به نفس و ارتقاء خودآگاھی، آگاھی از مھارت ھایی که برای بھبود وضعیت زندگی لازم است، ازدواج و تشکیل خانواده نیازھایی ھستند که باید انسان ھا به موقع، بدان ھا توجه کنند. بدیھی است مطالبه یک نیاز واقعی توسط گروھی از زنان، سرمایه معنوی مھمی به شمار می آید مطالبه این نیاز را تا مرحله اقدام متولیان پیش می برد. 

وی معتقد است : باید راه ھایی مطمئن برای احراز مطالبات واقعی زنان یافت. به طور معمول، مطالبات با روش تحقیقات میدانی و با تکیه بر اطلاعات و آمار کشف می شوند. اما آمار آینه تمام نمایی برای بیان مسائل واقعی و پایدار نیستند. اما این مطالبات با گذشت زمان و با رشد فکری دختران و درک واقعیت ھای زندگی از طرف آنان، رنگ می بازند. لذا حاکمیت نباید در برنامه ریزی ھای درازمدت مطالبات ناپایدار را به جای مطالبات اساسی بگذارد و لازم است به نیازھای اصلی افراد، به ویژه نیازھایی که در دامنة زمانی طولانی تری، زنان را درگیر می سازد، توجه کند.
نام:
ایمیل:
* نظر: