چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ - ۱۵:۳۳ Wednesday, 01 December 2021 |
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۱ - ۱۶ تير ۱۳۹۷
کد خبر: ۱۱۵۰۹
صفورا میرزایی
تندرست نیوز؛تمایل به تبرج (‌ خود آراستن ) و جلوه فروشی در شکل بدحجابی ھمواره نشانگر مطالبة آزادی در روابط نیست. این رفتار می تواند از کوششی برای مطلوبیت حکایت کند. بنابراین لازم است مطالبات رمزگشایی شوند. نگاھی به مطالبات واقعی زنان مطالبهرچه برخواسته از نیاز واقعی باشد یا نیاز کاذب نیازمند توجه مسئولان کشور و مدیران فرھنگی است.


دکتر مرضیه طاهری جامعه شناس با ذکر مثال بیشتر به این مبحث پرداخت و گفت : به عنوان مثال اگر فرض شود که نظام آموزشی علی الاصول به منظور اشتغال طراحی شده است و به فرض این که نظام تحصیل تا سطوح عالیه، برای دختران آسان شده است کشور با سیل دختران تحصیل کرده ای مواجه می شود که جویای شغل ھستند. 

وی ادامه داد : بنابراین نظام نمی تواند نسبت به اشتغال آنان بی تفاوت باشد و باید برای اشتغال آنان چاره ای اندیشید چه اشتغال در زمرة نیازھای واقعی باشد و یا در زمرة مطالباتی باشد که برآمده از تأثیر ساختارھای فرھنگی اجتماعی و الگوھای سبک زندگی ھستند. 

طاهری معتقد است : بنابراین همانگونه که برآوردن نیازھای واقعی، رسالت متولیان امور است. توجه به مطالبات دیگر و مواجه صحیح با آن دسته از مطالبات ھم رسالتی دیگر است. در این جا می توان به فهرستی از مطالبات واقعی زنان اشاره کرد ، حمایت ھای مالی از زنان بدسرپرست و فاقد سرپرست  ، اصلاح نگرش ھا نسبت به جایگاه خانوادگی و اجتماعی زن و اصلاح باورھای عامیانه و تحقیر آمیز  ، ارتقاء وضعیت بهداشت  زنان به ویژه در موقعیت ھای خاص  ازجمله بارداری و زایمان و ....... افزایش امنیت زنان در محیط کار و محیط اجتماعی به منظور کاھش آسیب پذیری و افزایش کارآمدی اجتماعی آنان. 

وی با اشاره به چگونگی مدیریت مطالبات زنان گفت :به معنای زمینه سازی برای شکل گیری مطالبات، شناسایی مطالبات در حال شکل گیری و ھدایت مطالبات شکل گرفته یا در حال شکل گیری است. بدین منظور لازم است سیاست ھا و اقداماتی در دستور کار قرار گیرد و برای شکل گیری مطالبات صحیح، مبتنی بر نیازھای اساسی، زمینه سازی  شود. 

وی در خاتمه بیان کرد : به طور کلی می توان اقدامات مورد نیاز را به منظور مفهوم سازی، الگو سازی، آسیب شناسی و سازماندھی، در عرصه های فرھنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفت. برخی از اقدامات قابل پیگیری اشاره می شود مطالبات زنان، آثار و پیامدھا شناخت مسائل و مشکلات زنان و نیازھای واقعی شان، به انضمام درک صحیح و به موقع مسئولان از این امور، می تواندبهھم گرایی ثمربخشی در رفع مشکلات منجر شود اما پیدایش دوگانگی در این عرصه، باعث ایجاد مشکلات سیاسی و اجتماعی خواھد شد. اگر خواستھھای زنان متفاوت از اولویت ھای ارزشی نظام باشد، ایدة ناکارآمدی نظام اسلامی شکل می گیرد و این احساس در زنان پدید می آید که حاکمیت درصدد برآوردن مطالبات آنھا نیست.  
نام:
ایمیل:
* نظر: