دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۳ Monday, 20 May 2019 |
تاریخ انتشار: ۱۲:۲۹ - ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
کد خبر: ۶۱۸۹
شکیبا علی شاه بابا
تندرست نیوز؛تندرست نیوز_ شکیبا علی شاه بابا*- خانواده این مهمترین نهاد اجتماعی و مقدس ترین و پایدار ترین بستر تربیت و تندرستی انسانی چیزی بیش از مجموعه افرادی است که فضای فیزیکی و روان شناختی مشترکی دارند .گرچه امروزه تنوع خانواده ها در جامعه به سرعت در حال تغییراست اما می توانیم ازخانواده به عنوان نظام اجتماعی بادوام طبیعی یاد کنیم که ویژگی های بی همتایی دارد.


 تعهد معنای بسیار گسترده ای دارد. در لغت به معنای وظیفه یا ضمانتی است در مقابل کسی یا برای چیزی که فرد خود را ملزم به انجام کاری می داند و از طرفی ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و وﻗﺎﯾﻊ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ اﻋﻀﺎي آن ﻫﻨﮕﺎم ﻏﻢ و ﺷﺎدي زﻧﺪﮔﯽ است. یکی از راه های تحکیم بنیان خانواده واز عوامل مهم در ماندگاری و حفظ یک ازدواج داشتن احساس « تعهد » در زندگی زناشویی است. تعهد می تواند جز یکی از قدرتمند ترین پیشگوها در رابطه با رضایت در رابطه به ویژه برای رابطه های طولانی مدت باشد همچنین این عامل میتواند نقشی تمام وکمال در برانگیختن زوجین برای چگونگی مقابله با فراز و نشیب های زندگی به منظور حفظ زندگی شان ایفاکنند. بدون تعهد هرگونه رابطه ای سطحی ظاهری و بدون سمت و جهت خواهد بود.تعهد در زندگی زناشویی به رابطه ی زوجین هدفمندی بخشیده و همچنین می تواند موجب احساس امنیت روحی در شما شود به طوری که بدون تعهد احساس ناامنی خواهید داشت. در این بین زوج هاییﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل ﻫﻤﺴﺮ و خانواده ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻓﮑﺮي ﻻزم ﻧﺮﺳﯿﺪه باشند در ازدواج وحتی درﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان دﭼﺎرمشکل خواهند شد که نتیجه ان ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زمینه ی نقش تعهد در زندگی زناشویی ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ در زوجین می تواند ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ و ﻃﻼقﮔﺮدد . در این راستا ﯾﮑﯽ از مسئولیت هایی ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ می بایست  اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، افزایش اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ اعضای خانواده در ﻗﺒﺎل یکدیگر اﺳﺖ . از ویژگی های خانواده ی متعهد این است که دراین ﺧﺎﻧﻮاده ها، اﻋﻀﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد را وﻗﻒ آﺳﺎﯾﺶ و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده می کنند  بلکه در جهت رشد و تعالی هریک از اعضای ان تلاش و کوشش می کنند. به ﻋﺒﺎرﺗﯽ می توان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻮدن در ﻗﺒﺎل ﺧﺎﻧﻮاده را به ﺻﺮف زﻣﺎن و اﻧﺮژي اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮔﺮدد بیان کرد .داشتن ﺗﻌﻬﺪ در خانواده می تواند ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎي ارﺗﺒﺎط در زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ ﺷﻮد. همچنین ﺗﻌﻬﺪ می تواند ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺻﻮرت ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﮔﺮددو ﺑﺎﻋﺚ ﺛﺒﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﻮد.تعهد ازادی می اورد. بسیاری از افراد تداعی مثبتی با کلمه ی تعهد ندارند بالاخص مردمانی که نسبت به تعهد دادند مقاومت می کنند. اما این موضوع در صورتی است که داشتن تعهد از هرز رفتن انرژی روحی انسان جلوگیری می کند. تعهد به شخص مناسب باعث می شود شما از لحاظ احساسی ازاد باشید اما در مقابل داشتن تعهد به شخص نا مناسب شما را از لحاظ احساسی در بند خواهد کشید.

تعهد در سه دوره ی دشوار روابط زناشویی می تواند زن و شوهر را درکنار یکدیگر نگه دارد اول در خلال دو یا سه سال نخست ازدواج  زیرا طبق گزارشات به دست امده بسیاری از زوج ها  در فاصله ی دو سال بعد از ازدواج به اهمیت انتخاب همسر پی میبرند امازمانی که تعهدشان  نسبت به خانواده محکم و استوار باشد قادرند این دوره ی طوفانی را به راحتی پشت سر گذارند.

 دوره ی حساس بعدی دوران هیجانات فروکش کننده است. بیشتر مردم بر این نکته اذعان دارند که هر ازدواجی در مقطعی با توقف یا فروکش نسبی هیجانات رو به رو می شود.در این زمان است که گاهی نگرانی از راه می رسد. در این زمان در میان خصوصیات و ویژگی های دیگر عاملی که می تواند زندگی را گرم و ارام نماید تعهد زوجین نسبت به یکدیگر است. مرحله اخردر خلال دشواری های زندگی زناشویی است که نقش تهعد برجسته می شود.اغلب زوج ها در طول زندگی مشترک به دشواری هایی برخورد می کنند.از ان جا که تعهد باعث افزایش اعتماد و صمیمت در زندگی مشترک می شود لذا این عامل می تواند زندگی را از بحران و دشواری های طول زندگی نجات دهد.

و اما تعهد بین زن و شوهر چه سطوحی دارد؟ اولین سطح تعهد همان تکالیفی است که در اول ازدواج امده است. اما سطح بالاتر تعهد تکالیف نانوشته ای است که با توجه به رشد و تکامل زوجین در زندگی مشترک بروز پیدا می کند و زن وشوهر در این سطح وظایفی را برای خودشان فرض و واجب می دانند.

و دراخرعلت ترس جوانان از تعهد چیست؟بیشتر ترس جوانان از تعهد به علت ترس ان ها از قبول مسئولیت است.ترس از تکالیف و وظایفی است که پس از ازدواج بردوش فرد است. افرادی که امادگی مسئولیت پذیری ندارند یا تا این لحظه از زندگی راهی خلاف مسیر تعهدات خود پیش می روند همیشه مسیر ازدواج را سخت و ناپیمودنی می بینند.

* روانشناس بالینی

نام:
ایمیل:
* نظر: