صیاد منش پیش از این چند پیشنهاد از باشگاه های خارجی از جمله ترکیه ای داشت و در داخل کشور هم چند تیم لیگ برتری خواهان جذب او بودند.