آموزش اعتباربخشی
فرآیندگرایی در بیمارستان
فرآیندگرایی در بیمارستان


تندرست نیوز:
برای درک مفهوم فرآیندگرایی لازم است بازنگری در نگرش‌هایمان داشته باشیم.

فرآیند طبق تعریف عبارت است از مجموعه‌ای از فعاليت‌های مرتبط و متعامل كه دروندادها را به بروندادها تبديل مي‌كند. دقت کنید که فرآیند یک فعالیت واحد منحصر به فرد نیست بلکه سلسله گام‌هایی است که متوالی برداشته می‌شوند تا محصولی تولید شود. دروندادهاي يک فرآیند عموماً بروندادهای سايرفرآیندها هستند. فرآیندها در سازمان عموماً برنامه‌ريزی می‌شوند و تحت شرايط كنترل شده به اجرا در‌ می‌آيند تا ارزش‌افزوده ايجاد شود. هر سازمانی برای عملكرد مؤثرتر بايد تعدادی فرآیند مرتبط با هم و مؤثر برهم را تعيين و مديريت نمايد.

شناسايی و مديريت فرآیندهای به كارگرفته شده در يک سازمان و به ويژه مدیریت تعامل ميان اين فرآیندها به شكل سيستماتيک رويكرد فرآیندی ناميده می‌شود. رويكرد فرآیندی، مديريت افقي را در سازمان مطرح می‌نمايد. مدیریت افقی در تضاد با ساختار عمودی و وظیفه گرای بیمارستان‌های فعلی کشور است لذا درک آن دشوار و پیاده سازی آن نیازمند عزم و تلاش جدی مدیران و تمامی کارکنان بیمارستان است.

شما می‌توانید جهت دانلود مقاله کامل «فرآیندگرایی در بیمارستان» به قلم دکتر رضا تویسرکان منش، مدیرعامل شرکت اعتباربخشی رسالت رازی از لینک زیر استفاده کنید.

دانلود مقاله آموزشی «فرآیندگرایی در بیمارستان»

پایان پیام/