کودکان عقب مانده / رشد ذهنی کُند اما دنیای رنگارنگ

وی ادامه داد: عقب ماندگی ذهنی بر اساس میزان بهره هوشی از خفیف تا بسیار شدید ( عمیق) تعیین می گردد. و براساس شدت علائم طبقه بندی می شود.در زمینه علل عقب ماندگی ذهنی می توان آنهارا به 4 دسته تقسیم کنیم ،عقب ماندگی به علت عوامل ارثی ، عقب ماندگی به علت اتفاقات دوران بار داری ، عقب ماندگی به علت حوادث زایمانی و بعد از تولد ، عقب ماندگی به علت عوامل محیطی ، اجتماعی و فرهنگی است .هر کدام از این عوامل به تنهایی یا ترکیبی ، ممکن است موجب عقب ماندگی ذهنی در فرد شود.

 این روانشناس افزود : با توجه به علل متولد شدن بچه هایی با عقب ماندگان ذهنی می توان با آگاهی از عوامل بوجود آمدن نوزادانی با نشانه عقب ماندگی از متولد شدن آنها جلو گیری کرد، البته اگر درکنترل و در غربال گری نمایان شود  در صورتی که با تولد کودکی که با این مسله است والدین با برخوردی متفاوت با کودک متولد شده روبرو می شوند، گاهی با احساس گناه و مقصر دانستن خود با کودکی درانتظار محبت و عاطفه ای سرشار از حس مادرانه است را محروم می سازند وگاهی با عدم پذیرش با این کودک روبرو می شوند. 

وی در پاسخ به سوال با این کودکان چگونه رفتار کنیم ، بیان کرد : کودکی که نیاز به پذیرش، عشق و کمک به والدین خود بخصوص مادر داردو براساس درجه شدت عقب ماندگی خود این کودکان نیروی رشد را دارند اما کند و محدود است ،والدین  میتوانند با هدیه زندگی بهاین کودکان آنها را از زندگی بهرمند سازند ، ولی به شرطی که والدین پذیرش این مسله را که فرزند عقب مانده هم فرزندشان است برسند وگرنه درمحیط های توانبخشی و بهزیستی هرچقدر هم کامل باشد نمی توان جایگزین این حس و عاطفه ای که ناشی از پذیرش توسط والدین مخصوصا مادر است بهره ببرند .

نجفی در خاتمه یادآور شد :کودک سالم نیاز به پذیرش درمحیط خانوادگی دارد وکودک عقب ماندنیز به این پذیرش دو چندان احتیاج دارد .با توجه به این که تفاوت یک کودک سالم با یک عقب مانده ازنظر توانایی در سرعت آهنگ رشد است واگراین کودکان سرعت رشدشان کند است نمی توانیم به عنوان یک سرپرست جلوی توقف رشد آنها را بگیریم و با محروم نکردن این بچه ها از عشق و زندگی و اینکه آنها دراین اتفاق مقصر نیستند ، مطمئناً حق مسلم آنها است که ازمواهب زندگی بهره مند شوند.