این همان گلری است که پنالتی رونالدو را مهار کرد؟
https://www.khabarvarzeshi.com/files/fa/news/1398/2/27/234991_855.jpg